برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

دانلود پایان‌نامه ارشد c (3224)

1-11-3 استخراج با کمک ریز موج……………………………………………………………………………………………………………….541-11-4 استخراج با فاز جامد………………………………………………………………………………………………………………………..541-11-5 اهمیت پیش تغلیظ در تجزیه کمی……………………………………………………………………………………………………..541-11-6 روشهای پیش تغلیظ از طریق استخراج مایع- مایع……………………………………………………………………………….551-11-7 پیش تغلیظ به روش استخراج نقطه ابری…………………………………………………………………………………………….551-11-8 ترسیب الکتروشیمیایی………………………………………………………………………………………………………………………551-11-9 روشهای پیش ادامه مطلب…

پایان نامه

تحقیق رایگان c (3223)

4-3-1EDX574-4 آنالیز کمپلکس 1584-4-1آنالیز کمپلکس 1 توسط FTIR584-4-1شناسایی کمپلکس 1 توسط طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته (NMR)614-5 کمپلکس سنتز شده در حضور آمین (کمپلکس2)734-5-1شناسایی کمپلکس 2 با روش FTIR734-6 شناسایی کمپلکس374 در این سایت فقط ادامه مطلب…

پایان نامه

منبع تحقیق c (3222)

1-13- باکتری181-13-1- اشرشیا کولی191-13-2- استافیلوکوکوس اورئوس201-13-3- سالمونلا211-13-4- سودوموناس آئروژینوزا211-13-5- کورینه باکتریوم رناله221-13-6- باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی231-14- قارچ231-14-1- کاندیدا آلبیکنز241-14-2- آسپرژیلوس نایجر241-14-3- پنی سیلیوم کریزوژنوم251-15- مروری بر کاربردهای کمپلکسهای فلزی باز شیف در حوزه ادامه مطلب…

پایان نامه

منبع تحقیق c (3221)

1-9-1-2- غربال کردن………………………………………………………………………………………………….401-9-1-3- انواعی از روش های طراحی فاکتورها ………………………………………………………………411-9-1-4- بهینه سازی……………………………………………………………………………………………………411-9-1-5- کاهش زمان بری…………………………………………………………………………………………… 411-9-1-6- مدل سازی کمی …………………………………………………………………………………………….421-9-1-7-روش سطح پاسخ…………………………………………………………………………………………….421-9-2- پردازش های چند متغیره……………………………………………………………………………………….431-9-2-1- آنالیز فاکتوری………………………………………………………………………………………………. 441-9-2-2- آنالیز فاکتوری تکاملی (EFA) ………………………………………………………………………….441-9-2-3- روش ادامه مطلب…

پایان نامه

تحقیق رایگان c (3220)

1-4-8 نانو سیم ها………………………………………………………………………………………………………………….181-4-9 نانو مواد صفر بعدی……………………………………………………………………………………………………..181-4-10 نقاط کوانتومی…………………………………………………………………………………………………………..181-4-11 نانو ذرات لپیدی……………………………………………………………………………………………………….191-4-12 نانو ذرات پلیمری……………………………………………………………………………………………………..201-5 نانو ذرات طلا………………………………………………………………………………………………………………..211-6 خواص نوری نانو ذرات طلا…………………………………………………………………………………………….231-7 انواع پلاسمون سطحی……………………………………………………………………………………………………..241-8 محاسبات کمی خواص نوری نانو ذرات طلا……………………………………………………………………….281-9 پارامترهای ادامه مطلب…

پایان نامه

دانلود مقاله c (3218)

مکانیسم…………………………………………………………………………………………………………………………………….27نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..31پیشنهاد برای کارهای آینده…………………………………………………………………………………………………………..31فصل سوم: کارهای تجربی…………………………………………………………………………………………………………..323- کارهای تجربی………………………………………………………………………………………………………………………333-1 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-4-پارا تولیل-فوران -3-کربونیتریل (a49)……………………………………………………………………………………………………………………….343-2 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)-4-(4-متوکسی فنیل)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) -فوران-3-کربونیتریل (b49)……………………………………………………………………………………………………………………….363-3 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)-4-(4-کلرو فنیل)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) -فوران-3-کربونیتریل (c49)………………………………………………………………………………………………………………………..373-4 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-4-(4-متیل ادامه مطلب…

پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (3217)

1-4-6- استفاده از هیدروکسی آپاتیت به عنوان یک بستر جامد جدید برای واکنش نووناگل در یک محیط ناهمگن بدون حلال141-4-7- استفاده از ایزوپروپیل الکل به عنوان حلال در واکنش های نووناگل باTi(O-i-Pr)4141-4-8- الکتروسنتز 2- آمینو-H4-کرومون ادامه مطلب…

پایان نامه

پایان‌نامه ارشد c (3215)

3-2-7- ترکیب 7-(2- نیتروفنیل)– H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´۴-e] پیران-۶،8-دی اون (g3)283-2-8- ترکیب 7-(4- متوکسیفنیل)– H7-بیس-[1] بنزو پیرانو[3،4- b:´٣، ´۴-e] پیران-6،8-دی اون (h3)293-2-9- ترکیب 7-(4- دی متیل آمونیوم فنیل) – H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- ادامه مطلب…

پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3214)

1-12 تاریخچه فرایند جذب سطحی در صنعت تصفیه آب……………………………………………………………….48 شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 1-13 کاربردهای اصلی فرآیند جذب سطحی……………………………………………………………………………………49 1-13-1 کاربرد جذب سطحی ادامه مطلب…

پایان نامه

مقاله دانلود c (3213)

1-1-3-7-سنتز ایمینها با استفاده از واکنش کتالها و آمینهای نوع اول ……………………………………………………………………………111-1-3-8-سنتز C- سیانو ایمینها با استفاده از نیترونها ………………………………………………………………………………………………………111-1-3-9-سنتز ایمینها با استفاده از ایزوسیانات و الدهید …………………………………………………………………………………………………….121-1-3-10-سنتز ایمینها با استفاده از ایلیدهای فسفر و ادامه مطلب…