تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

امنیتسیاسی- فرهنگی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدفدیدگاهسیاسی- فرهنگیبهامنیتملی،حفظحکومتوایدئولوژیآنونیزهویتخاصجامعهاست. درحالحاضر،بعدامنیتیمزبورباتوجهبهکاهشکنترلحکومتهابرجوامعخود،ظهورجنبشهایجداییطلب،افزایشنیروهاینفوذکنندهمتقابل،وچهارچوبهایدرحالتحولداخلیوخارجی،تحتفشارهایبیسابقهایقراردارد. حکومتهاوگروههایفرهنگیبیشازهرزماندیگردرگذشته،هنگامپیجوییامنیتملیمجبورندتغییراتیکهخودآنهاراپدیدنیاوردهویاانتخابنکردهاند،رابپذیرند. امروزه،گسترشبینالمللیهنجارهاییچوندموکراسی،حقوقبشر،وآزادیدرعرصههایاجتماعیواقتصادی،بههمسانسازیارزشهایسیاسیکمککردهاست. بسیاریازحکومتهاقادربهبرآوردنانتظاراتجدیدنیستندوفرهنگهانیزفاقدقدرتانطباقسریعمیباشند. باتوجهبههیجاناتریشهداریکهمعمولابااینناآرامیهاوبرخوردهاهمراهاست،ابهامقابلملاحظهایدربارهبهترینراهبردهایمدیریتومقابلهباآنهاوجوددارد(ماندل،1379،صص 78-77).

مهمترینفرضیههایامنیتسیاسی- فرهنگیعبارتنداز:

  • همگامباافزایشآزادیوآگاهیداخلی،بهخصوصدرکشورهاییکهفاقدسنتوزیرساختلازمبرایتحلیلوجذبدادههایکثرتگرایانههستند،انسجامسیاسیوفرهنگیروبهکاهشمیرود.
  • بهتدریجکهگروههایقومیدردرونملتهاتقاضاهایخودرابرایخودمختاریتشدیدمیکنند،بهنظرمیرشدکهملتهابیشترمایلهستندحاکمیتفرهنگیخودرادرمقایسهباحاکمیتسیاسیفداکنند.
  • همگامباافزایشرشددیپلماسیچندجانبهخارجیوفشارگروههایذینفوذداخلی،ملتهانیزدرزمینهاولویتهایخطمشیفرهنگیوسیاسیداخلیوخارجیخود،بیشتردچارتفرقگشتهوابزارهایکمتریبرایپاسخگوییبههردوجنبهدارند.
  • هرچهمنطقهگراییواستانداردشدنجهانیگسترشیابد،تمایزمیانهویتهایسیاسی – ملیکاهشیافتهوتلاشبراییافتنهویتفرهنگیتشدیدمیشود.
  • همگامباکاهشکنترلحکومتملی،انتظاراتعمومیدربارهکارآییدولتبهجایدیگرمتوجهمیشودوحکومتهابیشتربهمنبعنمادینقدرتتبدیلمیگردند.
  • بهتدریجکههنجارهاینظامبینالمللیوارزشهایدروندولتهامتفاوتومتنوعترمیشود،ایدهمشروعیتسیاسیوفرهنگینیزبهطرفابهامبیشتریمیرود(همان،صص 163).

2-4-6-3 -5 امنیتاجتماعی- فرهنگی

فرهنگبهعنوانعاملیتعیینکنندهدرسرنوشتکشورهااهمیتیروبهافزایشدرامنیتیافتهوناامنیفرهنگیبهمعضلیبرایجوامعتبدیلشدهاست. ناامنیفرهنگیبهنوبهخودموجبناامنیهایاجتماعینیزمیباشدکهمواردیچونفساددرجامعه،قاچاقانسانها،مفاسدمالی،فرقههایگمراه،تروریسمورفتارهایخشونتآمیزازمصادیقآنبهشمارمیآیند(امیدوارنیاء،1381،صص 96-83).

نابرابریدرآمدهاوثروت،بیکاری،ناامیدیازچشمانداززندگیوضعفواحدخانواده،ابعادیازامنیتاجتماعیهستندکهدرنهایتامنیتونظمعمومیراکاهشمیدهد. جوانبودنجمعیتمیتواندبهیکفرصتیاتهدیداجتماعیتبدیلشود. فرارمغزهانیزازچالشهایامنیتیاستکهبهطورخاصبرایکشورهایدرحالتوسعهمعنامییابد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • احصاء تهدیدات ایالات متحده آمریکا در منطقه
  • نحوه برخورد با تهدیدات ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران
  • راههای برون رفت از وضعیت موجود و ثبات برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
  • شناسایی فرصتها و چالشهای موجود در روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه