تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چالش‌های هویتی

چهارمین دسته از چالش‌های امنیتی تقابل میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، معطوف به امنیت اجتماعی یا هویتی جمهوری اسلامی ایران می باشد. توانایی مردم و ملت ایران در استمرار شیوه زندگی مرسوم و معمول خود با حفظ فرهنگ، زبان و مذهب، آداب و رسوم و هویت، بیانگر امنیت اجتماعی یا هویتی می باشد. پس عواملی که برای این نوع زندگی و شاخصه های آن ایجاد مشکل نماید، تهدیدیبرای امنیت ملی محسوب شده و با در نظر داشتن اهداف آمریکا، امنیت اجتماعی و هویتی ایران را با چالش‌های جدی مواجه خواهد نمود. زیرا مبارزه با افکار، عقاید و باورهای اسلامی و جلوگیری از گسترش آن در جوامع منطقه یکی از محورهای اصلی این تقابلبوده،حفاظت و نگهداری از آن نیز مهمترین وجهتثبیت امنیت اجتماعی و هویتی می باشد.

ایالات متحده آمریکا با تضعیف و تخریب باورها، ارزش‌ها، اعتقادات و به گونه کلی فرهنگ بومی و جایگزینی آن با ارزش‌ها، باورها و فرهنگ لیبرالی یا آمریکایی درصدد رویارویی فرهنگی و برخورد تمدنی می باشد. زیرا در اثر نفوذ فرهنگ و ارزش‌های لیبرالی و آمریکایی، فرهنگ، مذهب، آداب و رسوم، سنت‌ها و ارزش‌های ملی ایران و به تبع آن شیوه زندگی مردم، منابع و عناصر هویتی آن دستخوش تغییر و دگرگونی ناخواسته قرار گرفته و یکپارچگی و وحدت جامعه ایران را در معرض تجزیه و فروپاشی قرار می دهد.

همچنین با ایجاد و تقویت تفکرات تجزیه‌طلبانه و استقلال‌خواهانه در حوزه‌های جغرافیایی محل سکونت اقلیت‌های قومی و نژادی، تهدیدات بسیار جدی برای وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور به وجود می‌آورند. تاریخ ایران نشان می‌دهد که همواره، گرایشات و حرکت‌های تجزیه‌طلبانه قومی مورد طرفداری و سوء بهره گیری بازیگران خارجی به ویژه همسایگان قرار گرفته می باشد. در شرایط فعلی نیز احتمال دارد ایالات متحده آمریکا در جهت تحریک اقدامات استقلال‌طلبانه هویتی و سرزمینی از هیچ تلاشی دریغ ننماید. این احتمال زمانی قوت بیشتری می‌گیرد که به خاطر آوریم یکی از توجیهات حمله آمریکا به عراق و اشغال آن، استقرار دولت سرمشق در عراق جهت گسترش لیبرال دموکراسی و ارزش‌های لیبرالی در منطقه بوده می باشد. پس، چالش‌های امنیتی هویتی نه تنها بعد اجتماعی امنیت ملی را با تهدید مواجه می نماید بلکه عامل بروز تهدیدات جدی در سایر ابعاد امنیت ملی نیز می باشد(همان:ص492).

4-9-2  فرصت‌های امنیتی

تقابل ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران در کنار ایجاد چالش‌های امنیتی برای امنیت ملی ایران، فرصت‌هایی را در زمینه های ملی و منطقه ای ایجاد می کند که با اعمال مدیریت راهبردی، به معنای دفع تهدیدات از طریق بهره گیری بهینه از فرصت‌ها، ضریب امنیت ملی در تمامی ابعاد و بخش‌های چهارگانه پیش گفته افزایش می‌یابد. بعضی از این فرصت‌ها برخواسته از ویژگی‌ها و خصوصیات ملی جمهوری اسلامی ایران و بعضی دیگر محصول ساختار و تحولات منطقه‌ای می باشد. حاصل ایندو دسته از فرصت‌های ملی و منطقه‌ای، افزایش قدرت و ارتقای امنیت ملی ایران خواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • احصاء تهدیدات ایالات متحده آمریکا در منطقه
  • نحوه برخورد با تهدیدات ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • راههای برون رفت از وضعیت موجود و ثبات برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
  • شناسایی فرصتها و چالشهای موجود در روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه