پایان نامه

تحقیق رایگان c (3220)

1-4-8 نانو سیم ها………………………………………………………………………………………………………………….181-4-9 نانو مواد صفر بعدی……………………………………………………………………………………………………..181-4-10 نقاط کوانتومی…………………………………………………………………………………………………………..181-4-11 نانو ذرات لپیدی……………………………………………………………………………………………………….191-4-12 نانو ذرات پلیمری……………………………………………………………………………………………………..201-5 نانو ذرات طلا………………………………………………………………………………………………………………..211-6 خواص نوری نانو ذرات طلا…………………………………………………………………………………………….231-7 انواع پلاسمون سطحی……………………………………………………………………………………………………..241-8 محاسبات کمی خواص نوری نانو ذرات طلا……………………………………………………………………….281-9 پارامترهای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع تحقیق c (3221)

1-9-1-2- غربال کردن………………………………………………………………………………………………….401-9-1-3- انواعی از روش های طراحی فاکتورها ………………………………………………………………411-9-1-4- بهینه سازی……………………………………………………………………………………………………411-9-1-5- کاهش زمان بری…………………………………………………………………………………………… 411-9-1-6- مدل سازی کمی …………………………………………………………………………………………….421-9-1-7-روش سطح پاسخ…………………………………………………………………………………………….421-9-2- پردازش های چند متغیره……………………………………………………………………………………….431-9-2-1- آنالیز فاکتوری………………………………………………………………………………………………. 441-9-2-2- آنالیز فاکتوری تکاملی (EFA) ………………………………………………………………………….441-9-2-3- روش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع تحقیق c (3222)

1-13- باکتری181-13-1- اشرشیا کولی191-13-2- استافیلوکوکوس اورئوس201-13-3- سالمونلا211-13-4- سودوموناس آئروژینوزا211-13-5- کورینه باکتریوم رناله221-13-6- باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی231-14- قارچ231-14-1- کاندیدا آلبیکنز241-14-2- آسپرژیلوس نایجر241-14-3- پنی سیلیوم کریزوژنوم251-15- مروری بر کاربردهای کمپلکسهای فلزی باز شیف در حوزه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق رایگان c (3223)

4-3-1EDX574-4 آنالیز کمپلکس 1584-4-1آنالیز کمپلکس 1 توسط FTIR584-4-1شناسایی کمپلکس 1 توسط طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته (NMR)614-5 کمپلکس سنتز شده در حضور آمین (کمپلکس2)734-5-1شناسایی کمپلکس 2 با روش FTIR734-6 شناسایی کمپلکس374 در این سایت فقط ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان‌نامه ارشد c (3224)

1-11-3 استخراج با کمک ریز موج……………………………………………………………………………………………………………….541-11-4 استخراج با فاز جامد………………………………………………………………………………………………………………………..541-11-5 اهمیت پیش تغلیظ در تجزیه کمی……………………………………………………………………………………………………..541-11-6 روشهای پیش تغلیظ از طریق استخراج مایع- مایع……………………………………………………………………………….551-11-7 پیش تغلیظ به روش استخراج نقطه ابری…………………………………………………………………………………………….551-11-8 ترسیب الکتروشیمیایی………………………………………………………………………………………………………………………551-11-9 روشهای پیش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان c (3198)

3-1-2-گرافن……………………………………………………………………………………………………….623-1-3-تری اتیلن تترامین623-1-4-پلی اتیلن گلایکول623-1-5-فرمالدهید623-1-6-اتیل استات623-1-7-اسید سولفوریک623-1-8-اسید نیتریک633-1-9-سود سوزآور633-1-10-نمک کادمیوم نیترات633-1-11-تیونیل کلراید633-1-12-سدیم………………………………………………………………………………………………………633-1-13-تتراهیدروفوران633-1-14-دی متیل فرمامید643-1-15-بنزوفنون643-2-تجهیزات….643-2-1-رفلاکس…643-2-2-فیلتریزاسیون خلا643-2-3-همزن لرزان643-2-4-دستگاه pH متر653-3-نمونه‌سازی653-3-1-اکسید گرافن653-3-2-آسیلاسیون نانو گرافن663-3-3-عامل دار کردن نانوگرافن663-3-4-دانه کیتوسان673-3-5-نانوکامپوزیت دانه کیتوسان673-3-6-خشک کردن دانه ها683-3-7-روش ساخت محلول یونی کادمیوم683-3-8-روش خشک ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (3217)

1-4-6- استفاده از هیدروکسی آپاتیت به عنوان یک بستر جامد جدید برای واکنش نووناگل در یک محیط ناهمگن بدون حلال141-4-7- استفاده از ایزوپروپیل الکل به عنوان حلال در واکنش های نووناگل باTi(O-i-Pr)4141-4-8- الکتروسنتز 2- آمینو-H4-کرومون ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع تحقیق c (3207)

2-4-2 پارامترهای بهینه سازی کردن میکرو استخراج با فاز جامد 282-4-3 عوامل موثر بر مقدار ماده ی جذب شده 292-4-4 انواع روش های نمونه برداری 292-4-5 انتخاب روش استخراج 302-4-6 معایب میکرو استخراج با فاز ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله c (3218)

مکانیسم…………………………………………………………………………………………………………………………………….27نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..31پیشنهاد برای کارهای آینده…………………………………………………………………………………………………………..31فصل سوم: کارهای تجربی…………………………………………………………………………………………………………..323- کارهای تجربی………………………………………………………………………………………………………………………333-1 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-4-پارا تولیل-فوران -3-کربونیتریل (a49)……………………………………………………………………………………………………………………….343-2 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)-4-(4-متوکسی فنیل)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) -فوران-3-کربونیتریل (b49)……………………………………………………………………………………………………………………….363-3 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)-4-(4-کلرو فنیل)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) -فوران-3-کربونیتریل (c49)………………………………………………………………………………………………………………………..373-4 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-4-(4-متیل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع مقاله c (3208)

2-4 عوامل مؤثر در سنتز پلیمر قالب مولکولی302-4-1 نمونه یا مولکول هدف302-4-2 مونومر عاملی312-4-3 عامل اتصالات عرضی (کراس لینکر)332-4-4 حلال362-4-5 آغازگر362-5 خروج مولکول هدف402-5-1 استخراج با حلال402-5-1-1 استخراج پیوسته و ناپیوسته402-5-1-2 روش غوطه ور سازی422-5-2 ادامه مطلب…

By 92, ago