پایان نامه

پایان‌نامه c (3209)

2-2-3-1-4) 2 -آمینو-4’،5’،’5،8،8-پنتا متیل – 2’، 5 – دی اکسو-4’،5،5’،6،7،8-هگزا هیدرو-H ‘2-اسپیرو ]کرومن -4،’1-پیرولو]3،2،1-hi ]ایندول]-3- کربونیتریل…………………………………………………………31. 2-2-3-1-5) اتیل 2-آمینو-4’،5’، 5’،7،7-پنتا متیل-–2’،5 -دی اکسو-4’،5،5’، 6،7،8-هگزا هیدروH ‘2- اسپیرو]کرومن -4، ‘1-پیرولو]3،2،1-hi ]ایندول] -3- کربوکسیلات……………………..…..………………312-2-3-1-6) 2-آمینو-4’،5’، 5’،7،7-پنتا متیل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (3210)

تیازول-2-آمین…………………………………………………………………………………..82طیف IR 4-(نفتالن-6-ایل)تیازول-2-آمین…………………………………………………….83طیف 1H NMR 4-(نفتالن-6-ایل)تیازول-2-آمین…………………………………………..84طیف 13C NMR 4-(نفتالن-6-ایل)تیازول-2-آمین…………………………………………..85مراجع…………………………………………………………………………………………….صفحهعنوان16شمای 1-1 سنتز تیازول از روش هانش……………………………………16شمای 1-2 سنتز 2-آمینو تیازول-5-کربوکسامید……………………………….18شمای 1-3 شرایط ارلن مایر……………………………………………….18شمای 1-4 سنتز تیازول با استفاده از α-توسیل کتون…………………………..19شمای 1-5 سنتز تیازول از ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع پایان‌نامه c (3211)

1-2-1-5-7 واکنش حلقه زایی آزید-آلکین………………………………………………………………………………………..231-2-1-5-8 هیدروژن سیانید………………………………………………………………………………………………………….. 24فصل دوم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..262- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….27عنوان صفحه2-1 هدف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..272-2 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..272-2-1 تهیه 5-((2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (a1)……………………………27 2-2-2 تهیه ترکیب ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3212)

3- 7- تهیه 5-(2-(2،4-دی نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید………………………………453- 8- تهیه 5-(2-(2،4،5-تری کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید………………………….463- 9- تهیه 5-(2-(2،4-دی متیل فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید………………………………463- 10- تهیه 5-(2-(2-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله دانلود c (3213)

1-1-3-7-سنتز ایمینها با استفاده از واکنش کتالها و آمینهای نوع اول ……………………………………………………………………………111-1-3-8-سنتز C- سیانو ایمینها با استفاده از نیترونها ………………………………………………………………………………………………………111-1-3-9-سنتز ایمینها با استفاده از ایزوسیانات و الدهید …………………………………………………………………………………………………….121-1-3-10-سنتز ایمینها با استفاده از ایلیدهای فسفر و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3214)

1-12 تاریخچه فرایند جذب سطحی در صنعت تصفیه آب……………………………………………………………….48 شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 1-13 کاربردهای اصلی فرآیند جذب سطحی……………………………………………………………………………………49 1-13-1 کاربرد جذب سطحی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه ارشد c (3215)

3-2-7- ترکیب 7-(2- نیتروفنیل)– H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´۴-e] پیران-۶،8-دی اون (g3)283-2-8- ترکیب 7-(4- متوکسیفنیل)– H7-بیس-[1] بنزو پیرانو[3،4- b:´٣، ´۴-e] پیران-6،8-دی اون (h3)293-2-9- ترکیب 7-(4- دی متیل آمونیوم فنیل) – H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- ادامه مطلب…

By 92, ago