پایان نامه ارشد

تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر -دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :  تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران قسمتی از متن پایان نامه : پیشینه جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی دیر زمانی از پیروزی انقلاب اسلامی و بازیابی هویت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

عنوان کامل پایان نامه :  تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران قسمتی از متن پایان نامه : 9تأثیرات تقابل میان جمهوری اسلامی ایران ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران-پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :  تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران قسمتی از متن پایان نامه :   حوضه های رودهای جمهوری اسلامی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران-دانلود پایان نامه ارشد …

عنوان کامل پایان نامه :  تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران قسمتی از متن پایان نامه : ابعادامنیتملی برایشناختبهتروهمهجانبهیمولفههایامنیتملی،ابعادآندرادامهیبحثبهطورجداگانهوخلاصهتشریحخواهدشد.یکیازفرضهایاساسیروششناسیدرتدویناستراتژیامنیتملیایناستکهتعریفامنیتملیبایددربرگیرندهتمامیمتغیرهایسیاسی،اجتماعی،فرهنگی،تکنولوژیک،واقتصادیباشدکهبهگونهایبهقدرتورفتارحکومتمربوطمیشوند. امروزهگسترشقدرتنرمافزارهاوجهانیشدناطلاعاتبهچندگانگیعواملتهدیددرجنبههاینظامی،اقتصادی،مدیریتسیاسی،علوموفنون،ثباتاجتماعی،محیطزیست،تروریسمو … کمککردهاست. بهعلاوهناآشکاربودنوبیمرزبودنانقلاباطلاعاتی،فرهنگبسیاریازکشورهارادرمعرضتهدیدقرارداده،بهگونهایکهحفظویژگیهایفرهنگبومی،ارزشهایسنتی،وجلوگیریازنفوذفرهنگخارجی،برایآنهاوظیفهایسختودشوارشدهاست. ادامه مطلب…

By 92, ago